Fellesrådet


Inderøy kirkelige fellesråd består av representanter fra alle menighetsrådene, en representant fra kommunen og en prest, og velges for fire år.

Fellesrådet ivaretar de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av soknene, bl.a. budsjett, arbeidsgiveransvar for de fleste kirkelig ansatte, drift og vedlikehold av kirkene, anskaffelser og investeringer, og konfirmantopplæring.

Kirkevergen er daglig leder.